Darmowa dostawa od 129,00 zł
INFORMUJEMY, ŻE ZAMÓWIENIA ZAWIERAJĄCE PRODUKTY Z KRÓTKĄ DATĄ WAŻNOŚCI POWINNY ZOSTAĆ OPŁACONE W DNIU ZAKUPU, A NIEUREGULOWANIE PŁANOŚCI BĘDZIE SKUTKOWAŁO ICH ANULOWANIEM. DZIĘKUJEMY.
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

§ 1. Definicje

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, tj. zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu Internetowego, warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady i tryb postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.).
 2. Konsument - konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z definicją ustawową: za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym - osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której prawo przyznaje uprawnienie do: odstąpienia od umowy na zasadach przyznanych Konsumentom, do stosowania przepisów o klauzulach niedozwolonych stosowanych we wzorcach umów oraz dotyczące odpowiedzialności z tytułu niezgodności Towaru z Umową.
 4. Użytkownik - osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego, która może również zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość. Użytkownikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Użytkownikiem może być także Konsument.
 5. Sprzedawca:
  NET2DOOR sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
  tel.: + 48 690 356 194
  e-mail: halo@na-ko.pl
  Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  KRS 0000874976
  NIP 8992891784
  REGON 387950322
  BDO 000574774
 6. Adres siedziby Sprzedawcy:
  ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
 7. Dostawca – podmiot dostarczający oprogramowanie IdoSell, służące do prowadzenia sklepów internetowych, w tym Sklepu Internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę. Dostawcą jest IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000891870, NIP: 5252767146, REGON: 381595506. Sprzedawca nie jest Dostawcą.
 8. Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: na-ko.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar.
 9. Umowa sprzedaży na odległość/ Umowa - umowa sprzedaży Towaru /świadczenia usług, zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 10. Towar - rzecz ruchoma, którą Użytkownik może nabyć w Sklepie Internetowym.
 11. Polityka prywatności i cookies Sklepu Internetowego - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu i jest dostępna na pod adresem https://na-ko.pl/privacy-and-cookie-notice.html.
 12. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności poczta elektroniczna.
 13. Elektroniczny formularz zamówienia - udostępniana przez Sprzedawcę dla Użytkownika elektroniczna procedura dokonywania zamówienia.
 14. Elektroniczny formularz zwrotu - udostępniana przez Sprzedawcę dla Użytkownika elektroniczna procedura dokonywania zwrotów; Elektroniczny formularz zwrotu dostępny jest pod adresem https://na-ko.pl/returns-open.html.
 15. Elektroniczny formularz reklamacji - udostępniana przez Sprzedawcę dla Użytkownika elektroniczna procedura składania reklamacji; dostępny pod adresem https://na-ko.pl/rma-open.html.
 16. Wysłanie zamówienia - zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przez Użytkownika przycisku "Zamawiam i płacę" traktowane jako złożenie przez Użytkownika wiążącego oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży na odległość.
 17. Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Użytkownika oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży na odległość, za pośrednictwem którego Użytkownik może składać zamówienia, a także w odpowiednim czasie - anulować lub edytować oraz zawierać Umowy Sprzedaży na odległość.
 18. Opinia (treści Użytkownika) – subiektywne wypowiedzi/ komentarze Użytkownika dotyczące Towaru i/lub obsługi zamówienia przez Sklep Internetowy.
 19. Ocena – subiektywne oceny przyznawane przez Użytkownika w formie gwiazdek od 1 do 5 dla Sklepu Internetowego po zrealizowanym zmówieniu.
 20. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2759 z późn. zm.)
 21. DSA – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).
 22. Rozporządzenie MDR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.
 23. Ustawa o wyrobach medycznych – ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 974 z późn. zm.)
 24. Wyrób Medyczny – wyrób medyczny w rozumieniu art. 2 pkt 1 Rozporządzenia MDR, który Użytkownik może nabyć w Sklepie Internetowym.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy polegają na umożliwieniu:
1) prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym,
2) Użytkownikowi zapoznania się z ofertą sprzedaży Towarów od Sprzedawcy,
3) zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą,
4) dodawania Opinii i Ocen,
5) otrzymywania newsletter’a
2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem posiadania przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową w aktualnej wersji, np. Firefox, Chrome, Internet Explorer, posiadania konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze oraz posiadania dowolnego programu do przeglądania plików w formacie PDF.
3. Zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego treści, w tym opisy Towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą wysłania przez Użytkownika zamówienia, które następuje poprzez kliknięcie przycisku "Zamawiam i płacę".
4. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami za pośrednictwem odesłania zamieszczonego na stronie głównej przed zawarciem Umowy sprzedaży na odległość, w jej trakcie oraz po zakończeniu. Użytkownik może go pobrać i sporządzić jego wydruk.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
6. Korzystanie przez Użytkowników ze Sklepu Internetowego ma charakter nieodpłatny, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu (operatorów telekomunikacyjnych) z tytułu korzystania przez Użytkownika z dostępu do Internetu, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u operatorów telekomunikacyjnych, przy czym wynagrodzenie to nie stanowi wynagrodzenia przysługującego Sprzedawcy z tytułu korzystania ze Sklepu Internetowego.
7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy, Dostawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte działanie Sklepu Internetowego w przypadku zaistnienia problemów technicznych z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności w przypadku awarii sieci telekomunikacyjnej.
9. Zgodnie z art. 11 i 12 DSA, Sprzedawca wyznacza punkt kontaktowy dla organów państw członkowskich, Komisji oraz Rady Usług Cyfrowych, o której mowa w art. 61 DSA, a także dla odbiorców usług (Użytkowników) pod adresem e-mail biuro@na-ko.pl. Sprzedawca oferuje komunikację w języku polskim oraz dodatkowo w języku angielskim.
 

§ 2a. Wyroby medyczne

1. W Sklepie Internetowym można nabyć Towary, w tym Wyroby Medyczne, zgodnie z ofertą Sprzedawcy. 
2. Wszystkie Wyroby Medyczne dostępne w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca nie prowadzi w ramach Sklepu Internetowego sprzedaży wyrobów medycznych podlegających refundacji oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.
3. Sprzedawca oświadcza, że jest dystrybutorem Wyrobów Medycznych znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego w rozumieniu Rozporządzenia MDR oraz że Wyroby Medyczne spełniają wymogi przewidziane w Ustawie o wyrobach medycznych oraz Rozporządzeniu MDR.
4. Wyroby Medyczne powinny być stosowane zgodnie z informacjami widniejącymi na etykiecie i/lub w załączonej instrukcji.
5. Wszystkie Wyroby Medyczne dostępne w Sklepie Internetowym są przeznaczone do używania zarówno przez laików w rozumieniu art. 2 pkt 38 Rozporządzenia MDR jak i użytkowników innych niż laicy.
6. Organem sprawującym nadzór nad wyrobami medycznymi, w tym Wyrobami Medycznymi dostępnymi w Sklepie Internetowym jest Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Dane kontaktowe: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.:   22 492 11 00, fax:   22 492 11 09, adres e-mail: urpl@urpl.gov.pl.

§ 3. Konto

1. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po dokonaniu rejestracji.
2. Rejestracja Konta jest możliwa poprzez wykonanie następujących czynności:
1) podanie przez Użytkownika adresu e-mail, loginu oraz ustanowienie hasła, a w przypadku Konta firmowego również nazwy i NIP,
2) zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem oraz Polityką prywatności oraz akceptacja ich postanowień,
3) potwierdzenie woli rejestracji Konta przy użyciu przycisku „Zarejestruj konto”.
3. W ramach rejestracji Użytkownik podaje niezbędne dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i zapewnia, że są zgodne z prawdą.
4. Po dokonaniu rejestracji za pomocą Formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie w procesie rejestracji adres e-mail wiadomość potwierdzającą rejestrację.
5. W chwili nadania Użytkownikowi dostępu do Konta pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument, a także Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym mogą od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.
6. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
7. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi Sklepu Internetowego na osobę trzecią, naruszenia przez Użytkownika prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Użytkownika przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zgody Sprzedawcy.

§ 4. Zamówienia

1. Zamówienie w Sklepie Internetowym można złożyć za pośrednictwem Konta albo wybrać opcję zakupu bez rejestracji, w którym to przypadku tworzone jest wewnętrzne konto, na którego bazie Użytkownik może utworzyć Konto po wystąpieniu z prośbą do Sprzedawcy. Wewnętrzne konto ma charakter wyłącznie techniczny, przechowywanie danych Użytkownika konieczne jest do realizacji zamówienia. Wewnętrzne konto jest utrzymywane do momentu usunięcia danych z systemu lub blokady Konta przez Sprzedawcę.
2. Zakupu dokonuje się poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie Towary, w jakiej cenie i w jakich ilościach Użytkownik chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Użytkownik podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.
3. Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: danych identyfikujących Sprzedawcę, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu i kosztów dostawy.
4. W celu złożenia zamówienia konieczne jest podanie w Elektronicznym formularzu zamówienia danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wysłanie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "Zamawiam i płacę".
5. Wysłanie przez Użytkownika Elektronicznego formularza zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
6. Umowę sprzedaży na odległość traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedawcę Elektronicznego formularza zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Użytkownikowi komunikatu potwierdzającego przyjęcie zamówienia i podanie jego numeru.
7. Po zawarciu Umowy sprzedaży na odległość, Użytkownik otrzymuje w formie wiadomości e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia zawierające: potwierdzenie przyjęcia zamówienia i ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia oraz ogólnych warunków zawartej Umowy sprzedaży na odległość (Regulamin Sklepu Internetowego wraz z Załącznikami Nr 1 i 2), dane Sprzedawcy, odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość świadczenia, o usługach świadczonych przez Sprzedawcę po sprzedaży oraz o sposobie i skutkach odstąpienia od umowy. Pouczenie co do sposobu i o skutkach odstąpienia od umowy zawarte jest w Załączniku nr 1.
8. Dodanie Towaru do koszyka nie jest równoznaczne z jego zamówieniem ani zarezerwowaniem, co oznacza, że dopóki nie zostanie on prawidłowo zamówiony przez Użytkownika, może zostać zamówiony i zakupiony przez innego Użytkownika.
9. Do czasu rozpoczęcia przez Sprzedawcę realizacji zamówienia:
1) Użytkownik może zmienić swoje zamówienie przy pomocy rozwiązania technicznego dostępnego na stronie Elektronicznego formularza zamówienia i przechodząc ponownie całą ścieżkę składania zamówienia. Zmiana zamówienia następuje poprzez złożenie nowego, które wchodzi w miejsce dotychczas złożonego. Ewentualnie, dokonana przez Użytkownika płatność rozliczana jest na poczet nowego zamówienia, a w przypadku nadpłaty jest ona zwracana na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność;
2) Użytkownik może anulować swoje zamówienie wybierając opcję „Anuluj zamówienie” dostępną na stronie Elektronicznego formularza zamówienia.
10. W przypadku anulowania zamówienia przez Użytkownika, Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanej płatności w terminie 3 dni roboczych. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik.
11. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.
 

§ 5. Płatność

1. Ceny podane w Sklepie Internetowym wyrażone są w polskich złotych. Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy, które w przypadku płatnej dostawy są wskazywane w trakcie składania zamówienia.
2. Informacja o całkowitej kwocie zamówienia uwzględniającej koszty dostawy, o ile kosztami dostawy obciążony jest Użytkownik, jest każdorazowo widoczna w Sklepie Internetowym przed dokonaniem zamówienia.
3. Do każdego zamówienia dołączana jest faktura VAT wystawiona przez Sprzedawcę. Faktura przesyłana jest po dokonaniu zamówienia na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
4. Sklep Internetowy oferuje możliwość dokonania płatności wyłącznie w formie bezgotówkowej. Opcja płatności z odroczonym terminem płatności jest możliwa w sytuacjach indywidualnie uzgodnionych ze Sprzedawcą.
5. Płatności za Towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia na Elektronicznym formularzu zamówienia.
6. Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem https://na-ko.pl/payments.html.
7. Sprzedawca, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1790, z późn.zm.) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ww. ustawy.

§ 6. Dostawa

1. Na Elektronicznym formularzu zamówienia Użytkownik dokonuje wyboru sposobu dostawy poprzez zaznaczenie dokonanego wyboru. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy bez dodatkowych kosztów dla Użytkownika.
2. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Użytkownika będącego Konsumentem lub Osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy - brak odbioru traktowany jest  jako odstąpienie od umowy sprzedaży w rozumieniu Regulaminu. Przepisy § 7 i 8 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Użytkownika będącego przedsiębiorcą, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy – Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia w postaci wiadomości e-mail. Koszty wysyłki i zwrotu Towaru ponosi przedsiębiorca.
4. W sytuacji wskazanej w ust. 3, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Użytkownikowi otrzymaną płatność za zakupiony przez Użytkownika Towar pomniejszoną o koszty wysyłki i zwrotu Towaru, nie później niż w terminie 14 dni.
5. Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem https://na-ko.pl/delivery.html.

 

§ 7. Odstąpienie od umowy - Elektroniczny formularz zwrotu

1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość - umowę uważa się za niezawartą.
2. Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w §§ 7 i 8 niniejszego Regulaminu przysługuje także Osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym.
3. Sprzedawca zweryfikuje uprawnienie do złożenia przez osobę wskazaną w ust. 2 oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Weryfikacja odbywa się poprzez sprawdzenie czy zawarta umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego - co w szczególności odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
4. W przypadku uznania, że dokonany przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w Sklepie Internetowym zakup Towaru miał charakter zawodowy - Sprzedawca niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu - informuje składającego oświadczenie, iż w związku z zawodowym charakterem dokonanego zakupu - nie przysługuje prawo do odstąpienia, a zatem złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy - nie wywołuje skutków prawnych. Jeżeli wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy dokonano fizycznego zwrotu Towaru - Towar ten zostanie odesłany na koszt osoby składającej oświadczenie i na dane adresowe uprzednio podane w zamówieniu. Odpowiedź Sprzedawcy zostanie udzielona przy użyciu takiego samego sposobu jakiego użyła osoba składająca oświadczenie.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy - Konsument lub Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym (jeśli prawo do odstąpienia jej przysługuje) - ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
6. Oświadczenie Konsumenta lub Osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonującej zakupu o charakterze niezawodowym (jeśli prawo do odstąpienia jej przysługuje) musi jednoznacznie wyrażać jego wolę odstąpienia od Umowy, w szczególności osoba składająca oświadczenie może:
1) skorzystać z elektronicznego formularza zwrotu dostępnego na stronie Sklepu Internetowego: https://na-ko.pl/returns-open.html,
2) odstąpić od Umowy wykorzystując formularz odstąpienia od umowy, będący Załącznikiem nr 2 - wysyłając go na adres siedziby Sprzedawcy.
Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi na Trwałym nośniku fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w sposób wskazany w pkt 1 i 2.
7. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
8. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia w posiadanie Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;
b) polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy (§ 4 ust. 7 Regulaminu).
9. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) są przekazywane w formie elektronicznej wskazanej w § 4 ust. 8 niniejszego Regulaminu.
10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, tj. do Umów:
1) których przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
2) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
3) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na ryku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
4) których przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Użytkownika lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
5) których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) których przedmiotem jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
7) których przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Towarami;
8) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
9) zawartej w drodze aukcji publicznej;
10) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
11) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
12) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
13) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.,

§ 8. Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy

1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Konsumentowi/ Osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonującej zakupu o charakterze niezawodowym (jeśli prawo do odstąpienia jej przysługuje) wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia:
1) zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument;
2) jeżeli Konsument lub Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym (jeśli prawo do odstąpienia jej przysługuje) celem realizacji prawa do odstąpienia - skorzysta z Elektronicznego formularza zwrotu - środki będą zwrócone wybranym sposobem i na podany przez składającego oświadczenie o odstąpieniu rachunek bankowy.
2. Sprzedawca może zaproponować Konsumentowi lub Osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonującej zakupu o charakterze niezawodowym (jeśli prawo do odstąpienia jej przysługuje), że sam odbierze od niego Towar. Jeżeli jednak Sprzedawca nie złożył takiej propozycji - Konsument lub Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym (jeśli prawo do odstąpienia jej przysługuje) powinien zwrócić rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar zwracany należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy.
3. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub dostarczenia przez odstępującego od umowy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Konsument lub Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym (jeśli prawo do odstąpienia jej przysługuje) jest odpowiedzialny/-a za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 9. Reklamacje

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar zgodny z Umową i jest odpowiedzialny względem Konsumentów za zgodność zakupionego Towaru z Umową na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta, a w przypadku Towarów będących Wyrobami Medycznymi, na zasadach określonych w Ustawie o wyrobach medycznych i Rozporządzeniu MDR.
2. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się również do Osób fizycznych prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze dokonujące zakupu o charakterze niezawodowym.
3. Sprzedawca zweryfikuje czy reklamacja złożona przez Osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym ma dla tej osoby charakter niezawodowy. Weryfikacja odbywa się w szczególności poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z Umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
6. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć Sprzedawcy reklamację:
1) za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego;
2) w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail halo@na-ko.pl.
7. Kroki jakie musi podjąć Konsument celem złożenia reklamacji, w tym sposób doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru, wskazane są na poszczególnych etapach w Elektronicznym formularzu reklamacyjnym, tj.:
1) wybór zamówienia, którego dotyczy reklamacja,
2) wybór Towarów z zamówienia, które są reklamowane,
3) wybór sposobu zwrotu Towaru do Sprzedawcy,
4) wybór miejsca, do którego zostanie wysłana przesyłka z reklamowanym Towarem,
5) podsumowanie reklamacji – pobranie formularza reklamacyjnego.
W zgłoszeniu należy określić niezgodność, jaką zdaniem Konsumenta, Towar posiada, żądania wobec Sprzedawcy oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną niezgodność.
8. W ramach reklamacji, o której mowa w ust. 6 powyżej, Konsumentowi przysługuje prawo żądania:
2) naprawy lub wymiany Towaru;
3) obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy.
9. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. 
10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
11. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
12. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 9 powyżej;
2) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 10-11 powyżej;
3) brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;
4) brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 6 powyżej;
5)z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
13. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
14. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.
15. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
16. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
17. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
18. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z ust. 9-18 powyżej.
19. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi  w stosunku do kupujących będących przedsiębiorcami. Wyłączenie nie dotyczy Osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym.
20. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na piśmie lub Trwałym Nośniku.
21. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym Trwałym Nośniku oświadczenie o:
1) właściwym dla niego podmiocie uprawnionym do pozasądowego rozpatrywania sporów,
2) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
3) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 

§ 10. Newsletter

1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną Usługę polegającą na przesyłaniu informacji o charakterze handlowym, w szczególności dotyczących oferty Towarów i świadczonych usług w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (dalej: „Newsletter”). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
2. Aktywacja usługi Newsletter jest możliwa poprzez wykonanie następujących czynności:
1) podanie przez Użytkownika adresu e-mail,
2) zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem oraz Polityką prywatności oraz akceptacja ich postanowień,
3) potwierdzenie woli aktywacji usługi Newsletter przy użyciu przycisku „Zapisz się”.
5. Po aktywacji usługi Newsletter, Użytkownik otrzyma na wskazany adres e-mail wiadomość potwierdzającą aktywację.
6. W chwili aktywacji usługi Newsletter pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca usługi Newsletter. Konsument, a także Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym mogą od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.
7. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail, poprzez kliknięcie w link o treści „Wypisz” zawarty w treści (stopce) Newsletter lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
8. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newsletter w przypadku zaprzestania świadczenia usługi Newsletter lub naruszenia przez Użytkownika prawa lub postanowień Regulaminu. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.
 

§ 11. Opinie i Oceny

1. Użytkownicy mają możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym Opinii i/lub Ocen, które mogą dotyczyć Towaru i/lub obsługi zamówienia przez Sklep Internetowy.
2. Opinie i/lub Oceny mają prawo zamieszczać wszyscy Użytkownicy, tj. posiadający i nieposiadający Konta.
3. Użytkownik nieposiadający Konta, przed zamieszczeniem Opinii i/lub Oceny, zobowiązany jest do podania imienia oraz adresu e-mail, na który zostanie wysłany link umożliwiający zamieszczenie Opinii i/lub Oceny w Sklepie Internetowym. Opinia i/lub Ocena zostanie zamieszczona po jej potwierdzeniu przez Użytkownika przy użyciu przesłanego linka. Opinia i/lub Ocena jest wówczas automatycznie podpisywana podanym imieniem Użytkownika.
4. W określonym terminie po realizacji zamówienia, Użytkownik posiadający Konto - może zostać poproszony w wiadomości e-mail o dodanie Opinii i/lub Oceny. Opinie i/lub Oceny obsługi zamówienia i poszczególnych Towarów są dobrowolne i nieodpłatne, a w celu ich dokonania należy kliknąć w link, który przenosi na osobną stronę. W ramach jednego zamówienia, Użytkownik ma możliwość wyłącznie jednokrotnego dodania Opinii i/lub Oceny. Użytkownik może również dodać Opinię i/lub Ocenę w dowolnym momencie.
5. W ramach Opinii i Ocen, Użytkownik może przyznać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać wypowiedź słowną limitowaną do 65535 znaków słownych. W przypadku Użytkowników posiadających Konto, Opinie i/lub Oceny są automatycznie podpisywane imieniem Użytkownika i miastem, które jest wskazane przez Użytkownika przy rejestracji Konta. W przypadku Użytkowników nieposiadających Konta, Opinie i/lub Oceny są automatycznie podpisywane imieniem Użytkownika.
6. Opinie i Oceny są przechowywane i prezentowane publicznie na stronie Sklepu Internetowego, a także na stronach internetowych https://zaufaneopinie.idosell.com oraz https://trustedreviews.idosell.com.
7. Sprzedawca informuje Użytkowników, czy dana Opinia i/lub Ocena Towaru pochodzi od Użytkownika, który nabył Towar, poprzez zamieszczenie obok Opinii i/lub Oceny informacji „Opinia potwierdzona zakupem”. W przypadku, gdy Opinia i/lub Ocena pochodzi od Użytkownika, który nie nabył Towaru lub braku możliwości weryfikacji, wówczas  obok Opinii i/lub Oceny widnieje informacja „Opinia niepotwierdzona zakupem”.  
8. Na wyraźną prośbę Użytkownika, treść Opinii może zostać ukryta dla innych użytkowników Sklepu, ale przyznana Ocena w formie gwiazdek wliczana jest w ogólną ocenę Sklepu i Towaru.
9. Zakazane jest zamieszczanie treści (Opinii):
1) o charakterze bezprawnym,
2) naruszających prawa osób trzecich,
3) stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji,
4) zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym,
5) naruszających dobre obyczaje i i/lub godzących w uczucia religijne,
6) zawierających linki do zewnętrznych serwisów internetowych,
7) mających charakter promocyjny lub reklamowy,
8) zawierających dane osobowe osób trzecich,
9) niezwiązanych z Towarami i/lub obsługą zamówień przez Sklep Internetowy.
10. Użytkownik wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach zamieszczanej Opinii, w tym za redagowane przez siebie i umieszczane wypowiedzi, w szczególności odpowiedzialny jest za naruszenie praw lub dóbr osób trzecich.
11. Sprzedawca nie weryfikuje merytorycznie Opinii i Ocen, z zastrzeżeniem ust. 12-18 poniżej.
12. Sprzedawca ma prawo weryfikacji Opinii pod kątem zgodności z prawem i/lub postanowieniami Regulaminu. W przypadku, gdy Opinia jest sprzeczna z prawem i/lub narusza Regulamin, Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia Opinii w całości lub w części, a w przypadku powtarzającego się zamieszczania Opinii sprzecznych z prawem i/lub naruszających Regulamin, do zablokowania Użytkownikowi prawa do dalszego zamieszczania Opinii. Postanowienia ust. 16-17 poniżej, w przedmiocie zawiadomienia Użytkownika, który zamieścił Opinię o decyzji i prawie odwołania stosuje się odpowiednio.
13. Każdy ma prawo zgłoszenia Sprzedawcy Opinii sprzecznych z prawem i/lub naruszających Regulamin za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail wskazany w § 2 ust. 9 Regulaminu. Zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego,
2. adres e-mail zgłaszającego,
3. adres URL lokalizacji niedozwolonej treści (Opinii),
4. dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację niedozwolonej treści (Opinii),
5. uzasadnienie zgłoszenia niedozwolonej treści (Opinii),
6. oświadczenie: „Oświadczam, że dokonuję zgłoszenia w dobrej wierze i w przekonaniu, że informacje zawarte w zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne.”.
Wzór przykładowego formularza zgłoszenia do pobrania i uzupełnienia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
Gotowy formularz elektroniczny przygotowany do uzupełnienia dostępny jest również pod adresem:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnAAUVhp5j3Veky5-d9ekT3hSC0i7eElMoJyo78bJq_y43Eg/viewform
Komunikacja w przedmiocie rozpatrzenia zgłoszenia, w tym wydanie decyzji, odbywa się w formie elektronicznej. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia zgłoszenia, Sprzedawca ma prawo ograniczenia widoczności Opinii.
14. Jeżeli zgłoszenie zawiera adres e-mail zgłaszającego, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie w formie wiadomości elektronicznej. W przypadku, gdy zgłoszenie posiada braki uniemożliwiające rozpatrzenie zgłoszenia, Sprzedawca wzywa do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, o ile zgłoszenie zawiera adres e-mail zgłaszającego, pod rygorem pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
15. Termin na rozpatrzenie zgłoszenia wynosi 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Sprzedawcę, a gdy zgłoszenie ma braki uniemożliwiające jego rozpatrzenie, 14 od dnia uzupełnienia braków przez zgłaszającego.
16. Po rozpatrzeniu zgłoszenia, Sprzedawca informuje o podjętej decyzji zgłaszającego oraz Użytkownika, który zamieścił Opinię, której dotyczy zgłoszenie wraz z pouczeniem o prawie do złożenia odwołania od decyzji w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Decyzja zawiera uzasadnienie zgodne z art. 17 DSA. Postanowienia ust. 12 zd. drugie stosuje się.
17. Termin na rozpatrzenie odwołania wynosi 14 dni od dnia otrzymania odwołania przez Sprzedawcę, a gdy odwołanie ma braki uniemożliwiające jego rozpatrzenie, 14 dni od dnia uzupełnienia braków. Po rozpatrzeniu odwołania, Sprzedawca informuje o podjętej decyzji zgłaszającego oraz Użytkownika, który zamieścił Opinię. Decyzja zawiera uzasadnienie.
18. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji postanowień DSA, zawarte są w Polityce prywatności i cookies Sklepu Internetowego.

§ 12. Własność intelektualna

1. Autorskie prawa majątkowe do elementów Sklepu Internetowego w tym do logotypów i treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Sklepie Internetowym, przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim.
2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz innych treści zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego w tym ich udostępnianie w Internecie lub wykorzystywanie ich w celach marketingowych lub handlowych bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie lub prawa przemysłowe.
3. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu Internetowego.
4. Użytkownik, zamieszczając w Sklepie internetowym Opinie, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - udziela Sprzedawcy niewyłącznej i nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do korzystania przez Sprzedawcę z tych utworów, wraz z prawem do udzielenia sublicencji, która obejmuje publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacyjnych znanych w chwili jej udzielania, w szczególności do następujących pól eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową tj. przy użyciu jakichkolwiek technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub wizualnym, w szczególności na dyskach audiowizualnych, płytach CD, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej, w tym internetowych oraz powiązanych serwisach on-line oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, reklamie, zwielokrotniania zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
2) wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu z możliwością dokonania modyfikacji wynikającej z istoty danego medium internetowego - we wszystkich wydawnictwach, w szczególności internetowych, cyfrowych, w biuletynach i informacjach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi utworami bądź fragmentami utworów; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych.
3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy,
4) w zakresie rozpowszechnia utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
5) wykorzystanie utworów dla celów promocyjnych i marketingowych.
5. Usunięcie Konta przez Użytkownika lub ukrycie Opinii w myśl § 11 ust. 8 nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

§ 13. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.06.2024 r.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia, chyba że zmiana jest związana z dostosowaniem postanowień Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa – wówczas zmiana wchodzi w życie w terminie wskazanym w tych przepisach. W przypadku zmiany Regulaminu, Sprzedawca poinformuje o tym na stronie Sklepu Internetowego, a w odniesieniu do Użytkowników posiadających Konto, także w drodze korespondencji przesyłanej na adresy e-mail tych Użytkowników. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
3. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania Umowy na zasadach określonych w § 3 ust. 6 Regulaminu.
4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.
5. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
6. Użytkownik będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl . Wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
7. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sprzedawca informuje, iż pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Załącznik 1 - Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Załącznik 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy

Załącznik 3 – Wzór formularza zgłoszenia nielegalnych treści

Zaufane Opinie IdoSell
4.80 / 5.00 140 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-03-26
Bardzo dobra!!
2024-03-05
Szybka i bezproblemowa realizacja, serdecznie polecam.
pixel